Regulamin promocji „ Promocja Świąteczna”

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Nazwa Promocji – Promocja będzie prowadzona pod nazwą „ Promocja Świąteczna”.

2. Organizatorem Promocji „ Promocja Świąteczna” zwanej dalej „Promocją”, jest iCredit Sp. z o.o., ul. Orla 13, lok 10,  90-317 Łódź, NIP 5213664459, REGON 147054022, KRS 0000495693, SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-SRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, zwany dalej „Organizatorem”, e-mail: bok@icredit.pl (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Miejsce Promocji – Promocja odbędzie się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscach w których prowadzona jest działalność Organizatora

4. Okres Promocji – Promocja rozpoczyna się w dniu 23 grudnia 2020 roku i trwa do dnia 31 marca 2021 roku. .

5. Udział w Promocji jest dobrowolny. Jedna osoba może wziąć udział w promocji tylko raz.

6. Wzięcie udziału w Promocji oznacza wyrażenie zgody na warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie.

7. Organizator informuje, że:

a) jest administratorem danych osobowych Klientów uczestniczących w Promocji; 

b)do ochrony danych osobowych został wyznaczony  inspektor ochrony danych (iod@icredit.pl),

c) celem przetwarzania danych osobowych uczestników Promocji jest organizacja promocji i przyznanie nagród, podstawa prawna – art. 6 ust. 1 a, b, c RODO,

d) dane osobowe uczestników Promocji będą przechowywane do zakończenia Promocji i wręczenia nagród, a w przypadku konieczności rozliczenia się z urzędem skarbowym za Uczestnika, przez czas niezbędny do przechowywania dokumentacji podatkowej określony stosownymi przepisami.

e)  osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; ma ona także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, ale nie wpływa to zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

d) osoba, której dane dotyczą ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia ochrony danych osobowych

e) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, ich podanie nie jest obowiązkowe, konsekwencją niepodania danych jest niemożność wzięcia udziału w Promocji i otrzymania nagrody, 

f) dane przekazane na potrzeby Promocji nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,

g) z powyższych uprawnień można skorzystać składając wniosek/sprzeciw w siedzibie lub biurze regionalnym Spółki lub telefonicznie pod numerem telefonu 221 221 100.

8. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, Biurach Regionalnych Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

 

§2. Definicje

1. Promocja – promocyjna sprzedaż pożyczek, która odbywa się na terenach obsługiwanych przez  iCredit, w ramach której Uczestnicy są uprawnieni do nagród rzeczowych w związku z zawarciem umowy pożyczki w Okresie Sprzedaży Promocyjnej

2. Okres Sprzedaży Promocyjnej – okres, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z prowadzoną Promocją, trwający od dnia 23 grudnia 2020r. do dnia 31 marca 2021 r.

3.Uczestnik promocji – osoba lub osoby spełniające kryteria, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu, które biorą udział w Promocji.

4. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§3. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W Promocji samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. W Promocji nie mogą brać udziału: 
a) pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe. 
b) podmioty mające podpisane umowy i świadczące usługi w siedzibie Organizatora oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Promocji;

3. Uczestnikiem Promocji może być osoba, która została umieszczona przez Organizatora na liście klientów sporządzonej w oparciu o bazę klientów.

4. Uczestnik Promocji zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

 

§4. Zasady prowadzenia Promocji

1.  W celu wzięcia udziału w Promocji każdy Uczestnik Promocji: 
a) musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem; 
b) w Okresie Promocji wziąć pożyczkę z oferty iCredit.

c) nie może odstąpić od umowy w okresie 14 dniu od momentu jej podpisania.

d) w przypadku produktu "iCredit Tygodniowy" musi opłacić pierwsze dwie raty pożyczki, a w przypadku produktu "iCredit Senior" opłacić pierwszą ratę pożyczki.

2. Uczestnik w Okresie Promocji jest uprawniony do odbioru maksymalnie jednej nagrody.

§5.Nagrody

1.    Nagrody w Promocji – trzy produkty.: smartphone i piętnaście produktów.: smartwatch.

2.    Ilość nagród jest ograniczona.

3.    Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody. Nie ma możliwości zakupu Nagród.

4.    Nagrody będą losowane w siedzibie Organizatora na początku każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od dnia 03 lutego 2021r. Ostatnie, trzecie losowanie odbędzie się 05 kwietnia 2021r. Nagrody przewidziane w każdym z losowań to.: jeden produkt.: smartphone i pięć produktów .: smartwatch.

5.    Losowania będą się odbywać za pomocą systemu informatycznego. 

6.    Nagrody będą wysyłane wylosowanym Uczestnikom Promocji na wskazane adresy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ustalenia listy wylosowanych Uczestników Promocji.

7.    Koszt ewentualnych obciążeń podatkowych ciążący na Uczestnikach w związku z przyznaną nagrodą spoczywa na Organizatorze Promocji.

§6. Postanowienia końcowe

1. Organizator Promocji ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi Promocji, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.12.2020r.